השלימה אינטגרציה של אפליקצית BETAשפותחה עפ”י הסכם עם כץ-המשך